top of page

如你身邊有朋友都想學日文,而且程度同你差不多⋯⋯

只要你地有4~5人,即可自組小組上課!

學費同小班一樣,但時間較彈性!

而且一班朋友一齊學都特別開心同投入!

 

如你可自組小組,立即聯絡我們安排課堂吧!

bottom of page